• "ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 • ปั่นเพื่อแม่

  เมื่อเวลา 15.17 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2558

  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  Read More
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  Read More
 • โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2558

  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2558

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
นายพรชัย จันทร์เอี่ยม
นายก อบต.ทะเลชุบศร

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตองปุ
  สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตองปุ
 • สอบราคาจ้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกส์ซ่อมผิวจราจร หมู่ที่ ๑
  สอบราคาจ้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกส์ซ่อมผิวจราจร หมู่ที่ ๑
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บริเวณถนนซอยโคกขยาย 3 ถึงวัดสิงหล
 • ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.7,8 บริเวณซอยปู่จันทร์

กิจกรรมทะเลชุบศร

โครงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ...