ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2561 จะเปิดรับขึ้นทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปีนี้ผู้สูงอายุจะต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500

 

Read more ...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

 

Read more ...

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 99 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูพัสดุ จำนวน 99 รายการ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.01น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดข้อมูลตามไฟล์ประกาศนี้.......