1.รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก....
2.มาตรการป้องกันผมประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก....