ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png0.png7.png0.png
วันนี้140
เมื่อวาน126
สัปดาห์นี้266
เดือนนี้140
รวม26070

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     1.รายงานผลเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
     2.การประเมินความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
     3.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
     4.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
     5.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     6.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     7.มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน
     8.มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
     9.มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   10.เจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   11.มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   12.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
   13.โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนเขตตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณ2564

   มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
   ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
   แบบร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตัวเอง
   แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
   ภาคผนวก หนังสือร้องเรียน
   แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   คู่มือ การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
   แบบร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์
   คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
   ..............................................
   ..............................................
   ..............................................

 

 

 

ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563
   ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
   ..............................................
   ..............................................
   ..............................................

 

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26