กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม

2

เพื่อพัฒนาผู้นำในตำบลทะเลชุบศร เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำ ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ