ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png2.png3.png8.png
วันนี้42
เมื่อวาน110
สัปดาห์นี้434
เดือนนี้308
รวม26238

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
ราย

Login Form

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย
- โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดาเนินงาน ตามมาตรา 7 (1) เช่น โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากาลัง เป็นต้น
- สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินการ ตามมาตรา 7 (2) เช่น ข้อมูลอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดงการแบ่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน ตามมาตรา 7 (3)
- กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง เป็นต้น

 

[powr-file-embed id="2e0c418d_1550916878965"]

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26