ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png2.png5.png0.png
วันนี้54
เมื่อวาน110
สัปดาห์นี้446
เดือนนี้320
รวม26250

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
ราย

Login Form

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง เป็นต้น- ผลการพิจารณา หรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ตามมาตรา 9 (1)- นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 9 (2)- แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เช่น แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ดาเนินการโครงการต่างๆ ราคากลางในการประกวดราคา งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน รายงานเชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น- คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน ตามมาตรา 9 (4) เช่น การยื่นคาอุทธรณ์ การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ คู่มือต่างๆ แผนผังการดาเนินการ เป็นต้น- สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) เช่น ประกาศอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6)- มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 (7) เช่น รายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณา เป็นต้น

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26