ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png6.png2.png3.png9.png
วันนี้43
เมื่อวาน110
สัปดาห์นี้435
เดือนนี้309
รวม26239

Visitor Info

  • IP: 3.237.67.179

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
ราย

Login Form

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm , ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประกาศทุกประเภท


2020-10-12 จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2020-10-12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7

2020-09-15 จ้างขุดลอกคลองท่ากระยาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 วัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 รายการ

2020-09-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 8589 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 จ้างโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7-8 ถนนสายหลังโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี หน้าโรงแรม พีพี อินน์-ซอยแม่ราตรี แสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-25 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง สีขาว หมายเลขทะเบียน กม 8589 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-25 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับมอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 3,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ LED 18 วัตต์) จำนวน 600 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้าน พ.ต.เสน่ห์ เที่ยงอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-04 ซื้อยางรถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง สีเทา หมายเลขทะเบียน นข 3289 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้าน พ.ต.เสน่ห์ เที่ยงอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-13 จ้างจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-08 จ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร บริเวณซอยพรหมรักษา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-08 จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปากซอยพระที่นั่งเย็น1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-02 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-22 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน ?โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓? จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-19 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 82-2024 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-18 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน ?โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓? จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-01 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-30 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-23 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-15 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฝอยละออง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-09 จ้างวิศวกรโยธาระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ตรวจสอบพร้อมรับรองแบบแปลน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-09 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแม่ราตรี แยกซ้ายข้างบ้านหมวดอ๊อด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 จ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสมพระสงค์ ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 จ้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยแม่ใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 ติดตั้งระบบ LAN อินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ อาคารสำนักงานกองช่าง (อาคารใหม่) จำนวน งาน

2020-03-19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-13 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 จ้างจัดทำอาหารกลางวันและค่าน้ำแก้วและน้ำแข็ง สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-05 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ หยุดเผา รักษาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-27 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ LED ๑๘ วัตต์) จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง วัสดุหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัสดุหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 จ้างวิศวกรโยธาระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ตรวจสอบพร้อมรับรองแบบแปลน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 จ้างจัดทำอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ ค่าน้ำแก้วและน้ำแข็ง สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 จ้างแสดงละครลิง คณะคุณประกิจ ศิษย์พระกาฬ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิว คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณข้างศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด สำหรับนักเรียนจำนวน 293 คน สำหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 จ้างเดินสายและวางระบบ Lan รายละเอียดจุดตามที่กำหนดไว้ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บน ๓๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 จ้างต่อเติมหลังคาและคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทะเลชุบศรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-01-27 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-24 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทอมที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ในห้วงระยะเวลาเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 วันทำการ สำหรับโรงเรียนวัดตองปุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-15 จ้างทำอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ ค่าน้ำแก้วและน้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมโครงการฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-06 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฟิล์มติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์น้ำอเนกประสงค์สีแดง หมายเลขทะเบียน 81-8826 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้าน พ.ต.เสน่ห์ เที่ยงอินทร์

2019-09-27 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

2019-09-27 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

2019-09-05 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (คันใหญ่) หมายเลขทะเบียน 81-8827 ลพบุรี 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 จ้างขุดลอกคลองท่ากระยาง หมู่ที่ 2(แยกถนนหกบาท) ถึงหมู่ที่ 4 (หลังวัดสะพานอิฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวว 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักปลัด รหัส 416-52-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 จ้างตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง รหัส 416-52-0051 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI Xerox รหัส 479-58-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-02 จ้างขุดลอกคลองท่ากระยาง หมู่ที่ 1 (หลังศาลาอเนกประสงค์) ถึงหมู่ที่ 2 (แยกถนนหกบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 จ้างขุดลอกคลองบริเวณแนวทางรถไฟ ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 จ้างจัดทำอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ค่าน้ำแก้วและน้ำแข็ง สำหรับโครงการทำความสะอาดถนนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ซื้อหินคลุกพร้อมปลับเกลี่ยเรียบบดทับเพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในเขตตำบลทะเลชุบศร จำนวน 615.30 ลบ.ม. โดยลงตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อเครื่องเจียร์/ตัด ขนาด ๕ นิ้ว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อเครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

FB banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17
banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23
banner24 banner25 banner26