Black Ribbon
"ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายก อบต.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง  "โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณแยกโรงแรมพีพีอินน์ถึงบ้านนางวิไลวรรณ ทาเอื้อ(บ้านนางตั๊ก)"  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณแยกโรงแรมพีพีอินน์ถึงบ้านนางวิไลวรรณ ทาเอื้อ(บ้านนางตั๊ก)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ประกาศสอบราคา "โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณแยกโรงแรมพีพีอินน์ถึงบ้านนางวิไลวรรณ ทาเอื้อ(บ้านนางตั๊ก)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

กิจกรรมทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560   ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่และเวลา

Time : 05:00 (pm)

Date : 27/05/2017

Day : Saturday

ปฏิทิน อบต.

May 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4