1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนและสะพาน  3. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์สาธารณะ