โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560

Read more ...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ค. ประจำปี 2560

กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ค. ประจำปี 2560

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

Read more ...

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

Read more ...

กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2560

Read more ...

โครงการบริการสุขภาพอนามัยให้กับเด็กนักเรียนของ ศฑด. ประจำปี2560

โครงการบริการสุขภาพอนามัยให้กับเด็กนักเรียนของ ศฑด. ประจำปี2560

Read more ...

กิจกรรมตรวจฟันเด็ก ประจำปี2560

กิจกรรมตรวจฟันเด็ก ประจำปี2560

Read more ...

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร60

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รายละเอียดข้อมูลคลิก...

 

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงที่ดินสาธารณะประโยชน์

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงที่ดินสาธารณะประโยชน์  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐

ขอให้ผู้มีทรัพย์สินในเขต อบต.ทะเลชุบศร ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินประเภทต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

           - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และชำระภาษีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินภาษี

          - ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับใบประเมิน (ภ.ป.๓) กิจการที่จะต้องชำระภาษีป้าย หากมีความประสงค์จะรื้อถอนป้ายโฆษณาใดๆ  ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  มิฉะนั้น   ท่านจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

          - กิจการที่อยู่ในข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และกิจการที่สะสมอาหาร จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตสะสมอาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หากไม่มาติดต่อเพื่อยื่นแบบหรือชำระภาษีและค่าธรรมเนียมภายในกำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มหรือค่าปรับตามกฎหมาย

จุดติดตั้งกล้อง CCTV ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

จุดติดตั้งกล้อง CCTV ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร  รายละเอียดข้อมูลคลิก...