โครงการกองสวัสดิการ

1.  โครงการ 1 แปลง 1 ครอบครัวกินได้ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๙  ปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๙  ปี ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...  

4.  โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

5.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้ผลิตสินค้าOTOP    รายละเอียดเอกสารคลิก...

6.  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

7.  โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

8. โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อันเป็นสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

9.  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี ตำบลทะเลชุบศรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

10.  โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

11.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รายละเอียดเอกสารคลิก...

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

14.  โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อบต.ทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

15.  โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

16. โครงการจัดหาถังขยะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

17. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการกองช่าง

โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการกองการศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กองค์การบริการส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการฝึกศึกษาเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการจัดงาน วันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทะเลชุบศร   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ นุ่งโจงพันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (๒-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

 

 

 

โครงการกองสาธารณสุข

1.   โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.   โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3.   โครงการจัดหาถังขยะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

4.   โครงการ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์        อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการสำนักปลัด

1.   โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
3.   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...
 4.   โครงการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...   
5.  รายจ่ายการจัดทำโครงการประชาคม ต่อ 1 ครั้ง คาดว่าจะทำโครงการประมาณ 2 ครั้ง/ปี (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม)โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   รายละเอียดเอกสารคลิก...
6.   โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
7.   โครงการป้องกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
8.    โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมรณรงค์การลดความขัดแย้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
9.    โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
10.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
11.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง    รายละเอียดเอกสารคลิก...  
12.   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562.   รายละเอียดเอกสารคลิก...
13.   โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...
14.   โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    รายละเอียดเอกสารคลิก...

โครงการกองคลัง

1. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)    รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ข่าวประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รายละเอียดข้อมูลคลิก...    

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย) “นุ่งโจงพันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รายงานรายรับ-รายจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร 

1 รายงานรายรับ-รายจ่าย  กันยายน 2561  รายละเอียดข้อมูลคลิก

2 รายงานรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2561 รายละเอียดข้อมูลคลิก

3 รายงานรายรับ-รายจ่าย กันยายน 2561 รายละเอียดข้อมูลคลิก

4 รายงานรายรับ-รายจ่าย กันยายน 2561 รายละเอียดข้อมูลคลิก

โครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดเอกสารคลิก...