รายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

        เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

           เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

       เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

      เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเอกสารคลิก...

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

        เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร    รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4   รายละเอียดเอกสารคลิก...