โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียดคลิก

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

-ข่าวประชาสัมพันธ์-

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

รายะเอียดคลิก

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 62

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 62

Read more ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2562

Read more ...

รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

          เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียคลิก

 - รายละเอียดการจ่าย

 - งบทดลอง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูลความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี ตำบลทะเลชุบศร ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูลความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี ตำบลทะเลชุบศร ประจำปี พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

ลานกีฬาและนันทนาการ

ลานกีฬาและนันทนาการ

Read more ...

โครงการเสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กี่ฬาและการท่องเที่ยว

1. แนวทางการเสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  2. แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  3. แนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

 

Read more ...