เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

       เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

      เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเอกสารคลิก...

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร -

        เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร

ภาพบรรยายคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่วนตำบลทะเลชุบศร    รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หมู่ที่ 4   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศเรื่อง กำหนด วันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งบนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคน 2562

ประกาศเรื่อง กำหนด วันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งบนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคน 2562 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลทะเลชุบศร จึงขอกำหนดวันเวลาและสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชนดังนี้    รายละเอียดเอกสารคลิก...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more ...