องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และประชานในพื้นที่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และประชานในพื้นที่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

Read more ...

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร_ได้จัดโครงการกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร

Read more ...

ประกาศกำหนดวันตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3

ประกาศกำหนดวันตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3   รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณซอยสกุลจินดาเชื่อมต่อหมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณซอยสกุลจินดาเชื่อมต่อหมู่ที่ 7  มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

- ประกาศผลสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณซอยสกุลจินดาเชื่อมต่อหมู่ที่ 7   รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)  รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)   รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค  รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซอยแสงสว่างถึงบ้านนายสมพร ก้านนาค  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1   รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 1  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)

โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)   รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณซอยอยู่เย็นเป็นสุข(ซอยบ้าน ดร.ปัญญา)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล   รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยขวัญนิล  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก  รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2-3 บริเวณเลียบคลองเรือก  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ

โครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ   รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

1.ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองและผนังทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 บริเวณข้างวัดสะพานอิฐ   รายละเอียดข้อมูลคลิก...