โครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน หมู่ที่ 3 บริเวณริมคลองเรือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน หมู่ที่ 3 บริเวณริมคลองเรือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดคลิก

การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

 องค์การ บริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล พ.ศ. 2561 เพื่อประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 2/2561วันที่ 6มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นำโดยท่านรองนายก พันเอกโชคดี  พรหมรักษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ในเขตตำบลทะเลชุบศร ทั้งหมด 9 หมู่ และ 2หน่วยทหาร เพื่อจัดทำประชาคมระดับตำบล และสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการของประชาชน และนำปัญหาเหล่านั้นมาดำเนินการ แก้ไข

Read more ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย(ไหว้ครู)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯองค์การบริหารสวนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย(ไหว้ครู)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯองค์การบริหารสวนตำบลทะเลชุบศร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯองค์การบริหารสวนตำบลทะเลชุบศร เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครูและเด็กได้ร่วมจัดพานดอกไม้ธุปเทียน ในงานมีผู้ปกรอง คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูเพื่อเป็นการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม

Read more ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม) ปปช.07

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม) หมู่ที่ 1

บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding) 

ปปช.07  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560

Read more ...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ค. ประจำปี 2560

กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ค. ประจำปี 2560

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

Read more ...

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

Read more ...