โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

1. แนวทางการเสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  2. แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  3. แนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

 

Read more ...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูลความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี ตำบลทะเลชุบศร ประจำปี พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 ณ หน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more ...

โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสวัสดิการสังคม

Read more ...

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณด้านหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทานสำนักงานชลประธานที่ ๑

Read more ...

More Articles ...