โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย) “นุ่งโจงพันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 องค์การ บริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล พ.ศ. 2561 เพื่อประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 2/2561วันที่ 6มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นำโดยท่านรองนายก พันเอกโชคดี  พรหมรักษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ในเขตตำบลทะเลชุบศร ทั้งหมด 9 หมู่ และ 2หน่วยทหาร เพื่อจัดทำประชาคมระดับตำบล และสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการของประชาชน และนำปัญหาเหล่านั้นมาดำเนินการ แก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย(ไหว้ครู)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯองค์การบริหารสวนตำบลทะเลชุบศร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯองค์การบริหารสวนตำบลทะเลชุบศร เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครูและเด็กได้ร่วมจัดพานดอกไม้ธุปเทียน ในงานมีผู้ปกรอง คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูเพื่อเป็นการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้จัดโครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชนปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับไม่น้อยไปกว่าปัญหายาเสพติดแต่สังคมยังขาดการรับรู้ภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ในวงกว้าง สถานที่จัดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเถอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และความรุนแรงของปัญหารวมถึงปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้เข้ารับการอบรมได้ระดมความคิดในการหาแนวทาง หรือนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้ิงกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร  ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่18-21 มกราคม 2561 ณ.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการในพระราชดำริอีกหลายโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่14-17 กันยายน 2560 ที่อบต.ทะเลชุบศรและที่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

ด้วย ศูนย์สงครามพิเศษ และ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองเรือก ทำดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เสด็จพ่อ  ร.9 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสาริมาน เวลา 13.00 น. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ เก็บขยะในบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความดีถวายถวายเป็นพระราชกุศล เสด็จพ่อ  ร.9  ในงานมี ทหารศูนย์สงครามพิเศษ ชมรมผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และประชานในพื้นที่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร_ได้จัดโครงการกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชานดดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 02 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการพัมนาที่ 3 แนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พันเอกโชคดี พรหมรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เพื่อประชาชน เด็กและเยาวชนร่วมรณรงคฺในวันยาเสพติดโลก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตานโยบายของรัฐบาล ในการประกาศสงครามยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อย่างเป็นรูปธรรม