องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้จัดโครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในชุมชนปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับไม่น้อยไปกว่าปัญหายาเสพติดแต่สังคมยังขาดการรับรู้ภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ในวงกว้าง สถานที่จัดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเถอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และความรุนแรงของปัญหารวมถึงปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้เข้ารับการอบรมได้ระดมความคิดในการหาแนวทาง หรือนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้ิงกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร  ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่18-21 มกราคม 2561 ณ.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการในพระราชดำริอีกหลายโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่14-17 กันยายน 2560 ที่อบต.ทะเลชุบศรและที่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

ด้วย ศูนย์สงครามพิเศษ และ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองเรือก ทำดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เสด็จพ่อ  ร.9 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสาริมาน เวลา 13.00 น. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ เก็บขยะในบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความดีถวายถวายเป็นพระราชกุศล เสด็จพ่อ  ร.9  ในงานมี ทหารศูนย์สงครามพิเศษ ชมรมผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และประชานในพื้นที่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร_ได้จัดโครงการกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชานดดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 02 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการพัมนาที่ 3 แนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พันเอกโชคดี พรหมรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เพื่อประชาชน เด็กและเยาวชนร่วมรณรงคฺในวันยาเสพติดโลก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตานโยบายของรัฐบาล ในการประกาศสงครามยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อย่างเป็นรูปธรรม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560   ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

อบต.ทะเลชุบศร ได้รับโล่ห์และประกาศเกียรติคุณ

 

วันที่ 26 ธันวาม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2559 วันโลกรำลึก ถึงผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน มีการจัดงานที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และรองนายกพันเอกทินกร เปรมมณี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย