องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และประชานในพื้นที่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร_ได้จัดโครงการกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชานดดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 02 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการพัมนาที่ 3 แนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พันเอกโชคดี พรหมรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เพื่อประชาชน เด็กและเยาวชนร่วมรณรงคฺในวันยาเสพติดโลก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตานโยบายของรัฐบาล ในการประกาศสงครามยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อย่างเป็นรูปธรรม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560   ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

อบต.ทะเลชุบศร ได้รับโล่ห์และประกาศเกียรติคุณ

 

วันที่ 26 ธันวาม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2559 วันโลกรำลึก ถึงผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน มีการจัดงานที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และรองนายกพันเอกทินกร เปรมมณี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

นายกพรชัย  จันทร์เอี่ยม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้เล็งเห็งถึงความสำคัฯของปัญหาจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้กฎหมายจราจรให้แก่เด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการใช้กฎหมายจราจร สามารถใช้ไปกับชีวิตประจำวันได้ ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อเวลา 15.17 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการปล่อยขบวนปั่นจักยานในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกันจำนวนกว่า 8500 คน ซึ่งมีขบวนปั่นที่ยาวกว่า 3 กิโลเมตรเลยที่เดียว โดยในครั้งนี้ มีการปั่นรถจักรยานบนเส้นที่รอบเมืองลพบุรีกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางได้มีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและชมรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สวมเสื้อสีฟ้า มายืนโบกธงให้กำลังใจกับขบวนรถจักยานBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เป็นการมีส่วนร่วมของกิจกรรมประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ "

นายพรชัย  จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้เห็นถึงความสำคัญของการถวายปัจจัยที่จำเป็นแก่พระสงฆ์เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทะศาสนาให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการเข้าพรรษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วัดตองปุ โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

 

นายพรชัย  จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของบุคลากรในองค์กร จึงได้จัดทำโครงการวัคซีนชีวิต ปั้นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทั้งนี้เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างความสามัคคี และทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ในวันงานมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก