ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

                     

                         องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวผาสุก ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอบอุ่น ที่มีความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน เพื่อให้คนในครอบครัวตระหนัก และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ของคนในครอบครัว อันจะนำมาซึ่งความอบอุ่น ความผาสุก และความเข็มแข็งของชุมชนต่อไป