ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพและประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว รู้จักพึ่งพาตนเอง และลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมมี สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก