กิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร