1.   โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.   โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3.   โครงการจัดหาถังขยะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

4.   โครงการ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์        อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...