1.   โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2.   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
3.   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...
 4.   โครงการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...   
5.  รายจ่ายการจัดทำโครงการประชาคม ต่อ 1 ครั้ง คาดว่าจะทำโครงการประมาณ 2 ครั้ง/ปี (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม)โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   รายละเอียดเอกสารคลิก...
6.   โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
7.   โครงการป้องกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
8.    โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมรณรงค์การลดความขัดแย้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
9.    โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
10.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารคลิก...
11.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง    รายละเอียดเอกสารคลิก...  
12.   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562.   รายละเอียดเอกสารคลิก...
13.   โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    รายละเอียดเอกสารคลิก...
14.   โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    รายละเอียดเอกสารคลิก...