1. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร   รายละเอียดเอกสารคลิก...

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)    รายละเอียดเอกสารคลิก...