โครงการบริการสุขภาพอนามัยให้กับเด็กนักเรียนของ ศฑด. ประจำปี2560