อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ฝ่าย ๑ งาน คือ

๑. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัมนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานสวัสดิการสังคม งานสุสานและฌาปนสถาน งานพัมนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานด้านกีฬาและสันทนาการ งานประสานงานแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมให้กับชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยีงชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสำรวจวิจัย ข้อมูล สภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อการสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมอาชีพและพัมนาสตรี

๒.๑ งานส่งเสริมอาชีพและแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำและฝึกอบรมให้ความรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานการจัดเก็บข้อมูล งานพัฒนาฝีมือและแรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานพัฒนาสตรีและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็กและเยาวชน งานธุรการ งานควบคุมพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย