อบต.ทะเลชุบศร วัดนิโครธ
อบต.ทะเลชุบศร เจดีย์วัดไก่
อบต.ทะเลชุบศร พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
อบต.ทะเลชุบศร โบสถ์เก่าแก่วัดตองปุ
อบต.ทะเลชุบศร หมู่บ้านดินสอพอง
อบต.ทะเลชุบศร ศาลเจ้าพ่อปากจั่น