Black Ribbon
"ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายก อบต.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดวันตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3   รายละเอียดข้อมูลคลิก...
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณซอยสกุลจินดาเชื่อมต่อหมู่ที่ 7  มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ - ประกาศผลสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ...
โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายบุญชู หิรัญแย้ม (หลัง OTOP)  รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้ 1.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ...

กิจกรรมทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560   ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560   เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนแนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่และเวลา

Time : 10:07 (pm)

Date : 22/09/2017

Day : Friday